รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสำหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า   [100.00%] [ 779,060 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 779,060 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ภายนอก
ระยะเวลา :
 1 กันยายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
การศึกษาและออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อมเพชรและพลอยที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าชาวจีนเพื่อการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีไวยากรณ์รูปร่าง  นเรศวรวิจัย 2559  2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์และโชคนิธิ นาคเมธี การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนตามความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสและเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 25 4 107-123 0.062/2017    
blank