รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ชุดปรับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อควบคุมความชื้น สำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นินนาท ราชประดิษฐ์   [70.00%] [ 126,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ   [30.00%] [ 54,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558

blank