รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้าด้วยฟัซซีลอจิก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [25.00%] [ 67,875 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปนดา เตชทรัพย์อมร [25.00%] [ 67,875 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: เดือนแรม แพ่งเกี่ยว [25.00%] [ 67,875 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นักรังสีวิทยา [25.00%] [ 67,875 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 271,500 บาท
ระยะเวลา :
 15 พฤศจิกายน 2554 - 15 พฤศจิกายน 2555

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
การศึกษาและการเปรียบเทียบการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในการสร้างแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า  การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6  2014 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่   
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
DC motor control based on artificial neural network and adaptive PI  17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014)  2014 Hangzhou,China Scopus  
blank