รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [25.00%] [ 161,100 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สนธยา ทองอรุณศรี [25.00%] [ 161,100 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ [25.00%] [ 161,100 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ [25.00%] [ 161,100 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 644,400 บาท
ระยะเวลา :
 15 พฤศจิกายน 2554 - 15 พฤศจิกายน 2555

blank