รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [50.00%] [ 120,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: เดือนแรม แพ่งเกียว [50.00%] [ 120,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 2
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 240,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2557 - 0 กันยายน 2558

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Design optimization of electrical transformer using artificial intelligence techniques  18th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2015)  2015 Pattaya,Thailand Scopus  
blank