รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา   [34.00%] [ 61,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: เศรษฐา ตั้งค้าวานิช   [33.00%] [ 59,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชัยรัตน์ พินทอง   [33.00%] [ 59,400 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

blank