รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสังเคราะห์ซีเมนต์สะอาดโดยใช้วัสดุตั้งต้นจากกากอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ในอุตสาหกรรมคอนกรีต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [70.00%] [ 161,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ทนงค์ศักดิ์ โนไชยา [30.00%] [ 69,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 230,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก :  โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ระยะเวลา :
 16 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559

blank