รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาวัสดุผสมฝุ่นหินอ่อน-เถ้าชานอ้อยเพื่อเป็นวัสดุ ซีเมนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตบล็อก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [60.00%] [ 138,840 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ทนงค์ศักดิ์ โนไชยา [40.00%] [ 92,560 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 231,400 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สกอ
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Aniruj Akkarapongtrakul Phongthorn JulphunthongThanongsak Nochaiya Setting time and microstructure of Portland cement-bottom ash–sugarcane bagasse ash pastes  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 148 1355-1362 /2017    
blank