รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น ปีที่ 2
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [50.00%] [ 149,950 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สนธยา ทองอรุณศรี [30.00%] [ 89,970 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ [10.00%] [ 29,990 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ [10.00%] [ 29,990 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 299,900 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2555 - 1 ตุลาคม 2556

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สรัณกร เหมะวิบูลย์
ผลของเถ้าลอย ผงหินปูนและเถ้าก้นเตาต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต  วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19  2014 จ.ขอนแก่น   
blank