รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาการกระแทกของเจ็ตของของไหลนาโนลงบนพื้นผิวรูปทรงต่างๆ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กุลยา กนกจารุวิจิตร   [100.00%] [ 200 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 200 บาท
ระยะเวลา :
 31 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559

blank