รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 1
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [100.00%] [ 30,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 30,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส.
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ :
เครือข่ายได้ให้ทุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางและที่พักไปร่วมการดำเนินงานเป็นครั้งคราวรวม๔ครั้ง

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 S.Chuenchooklin, S.Taweepong, U.Pangnakorn Rainfall and Flood Forecast Models for Better Flood Relief Plan of the Mae Sot Municipality  World Academy of Science, Engineering and Technology 9 3 164-169 /2015    

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
Impact of Climate Change on Urban Flood Management: A Case Study in Mae Sot Municipality in Tak Province, Thailand  THA 2015 International Conference on “Climate Change and Water & Environment Management in Monsoon Asia”  2015 Bangkok, Thailand   
1 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
Rainfall and Flood Forecast Models for Better Flood Felief Plan of the Mae Sot Municipality  ICASET 2015: Int. Conference on Advanced Science, Engineering & Technology  2015 ประเทศสาธารณรัฐตุรกี   
blank