รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศักดา สมกุล [40.00%] [ 300,160 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญชัย ไกรทอง   [30.00%] [ 225,120 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: โพธิ์งาม สมกุล   [10.00%] [ 75,040 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ไพฑูรย์ เหล่าดี [20.00%] [ 150,080 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 750,400 บาท
ระยะเวลา :
 4 กันยายน 2558 - 3 กันยายน 2559

blank