รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ ในการคัดเลือกและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรในพื้นที่
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [55.00%] [ 121,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ [15.00%] [ 33,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดร.นทชัย วงศ์ชวลิตกุล [15.00%] [ 33,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.จิระ บุรีคำ [15.00%] [ 33,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

blank