รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยศัลกรรมในหอผู้ป่วยหนัก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์   [50.00%] [ 110,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์   [30.00%] [ 66,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.ดวงพร ปิยะคง [20.00%] [ 44,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

blank