รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประยุกต์ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาคอนกรีตป้องกันกัมมันตรังสี
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [50.00%] [ 125,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ [50.00%] [ 125,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 250,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มกราคม 2560

blank