รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาโปรแกรมช่วยแก้ปัญหาการจัดเรียงกล่องผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าด้วยระบบภูมิคุ้มกัน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [100.00%] [ 134,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 134,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554

blank