รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [60.00%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ [40.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 11 ธันวาคม 2550 - 10 ธันวาคม 2551

blank