รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาไวยกรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินบ้านวัวลายตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล้งท่องเที่ยวล้านนา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า   [50.00%] [ 697,100 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: นายดรณ์ สุทธิภิบาล [50.00%] [ 697,100 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,394,200 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สกว. และ วช.
ระยะเวลา :
 15 ตุลาคม 2557 - 30 ธันวาคม 2558

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า,ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์, โชคนิธิ นาคเมธี การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนตามความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน  DEVELOPMENT OF GENERATIVE JEWELRY RING DESIGN BASED ON CHINESE TOURISTS PREFERENCES 25 4 107-123 /2018    
blank