รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาโอกาสเกิดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีตบ่มตัวเองที่ใช้เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุบ่มภายใน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นางวันดี พูนพจน์มาศ [60.00%] [ 292,800 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดร.สนธยา ทองอรุณศรี [30.00%] [ 146,400 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [10.00%] [ 48,800 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 488,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

blank