รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง   [50.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปาจรีย์ ทองสนิท   [50.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 200,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554

blank