รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อมเพื่อลดต้นทุนวัสดุคงคลังของธุรกิจการต่อเติมที่พักอาศัย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: เกตุชนา บุญฤทธิ์   [100.00%] [ 30,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 30,000 บาท
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559

blank