รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครื่องเขย่าถุงเลือดและชั่งน้ำหนัก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์   [50.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พันโทหญิง รัชนีวรรณ มณีมาโรจน์ [50.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 80,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

blank