รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนด้วยซีเมนต์ร่วมกับฝุ่นอุตสาหกรรมหินอ่อนและเถ้าถ่านหิน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [60.00%] [ 108,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.ธเนศ ทองเดชศรี [40.00%] [ 72,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560

blank