รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี   [40.00%] [ 977,937 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ บูรณจารุกร   [30.00%] [ 733,453 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พิสุทธิ์ อภิชยกุล   [30.00%] [ 733,453 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,444,843 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : Erasmus+
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มกราคม 2562

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 พิสุทธิ์ อภิชยกุล
ภาณุ บูรณจารุกร
ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
Disaster Resilience Research and Innovation in Higher Education Institutions in Thailand  ELLTA 2017 4th Internation Conference - Perspectives on Leadership Learning and Social Enterprise in Asia  2017 Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Sarintip Tantanee,Panu Buranajarukorn and Phsut Apichayakul University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector:A Case Study of Thailand.  Procedia 212 519-526 /2018    
blank