รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อุดมพร แพ่งนคร [70.00%] [ 286,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [30.00%] [ 122,700 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 409,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ :
น.ส.อุดมพร แพ่งนคร เปลี่ยนหัวหน้าโครงการ เป็น รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น

blank