รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [50.00%] [ 680,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด [25.00%] [ 340,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สิทธิสุนทร สุโพธิณะ [20.00%] [ 272,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: กิตติพงษ์ สุวีโร [5.00%] [ 68,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,360,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์ฯ
ระยะเวลา :
 2 พฤษภาคม 2559 - 1 ตุลาคม 2560

blank