รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประเมินภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขในสภาวะภัยธรรมชาติของประเทศไทย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทิพย์วิมล แตะกระโทก   [100.00%] [ 665,533 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 665,533 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 9 มิถุนายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558

blank