รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [34.00%] [ 91,800 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง   [33.00%] [ 89,100 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ [33.00%] [ 89,100 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 270,000 บาท
ระยะเวลา :
 15 ธันวาคม 2552 - 14 ธันวาคม 2553

blank