รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาความสามารถในการยืดตัวจากแรงดึงของคอนกรีตบ่มภายใน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [60.00%] [ 202,800 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.สนธยา ทองอรุณศรี [40.00%] [ 135,200 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 338,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

blank