รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติบนพื้นฐานของระบบเชิงโต้ตอบไฮบริดไวยากรณ์รูปร่างและอัลกอริทึ่มวิวัฒนาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟชั่น
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า   [100.00%] [ 434,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 434,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Somlak Wannarumon Kielarova and Sunisa Sansri Shape Optimization in Product Design Using Interactive Genetic Algorithm Integrated with Multi-Objective Optimization  Lecture Notes in Computer Science 10053 76-86 Quartile 3/2018    

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
Shape Optimization in Product Design Using Interactive Genetic Algorithm Integrated with Multi-Objective Optimization  THE 10TH MULTI-DISCIPLINARY INTERNATIONAL WORKSHOP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MIWAI 2016)  2016 Chiang Mai, Thailand   
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
Automatic Generation of Silver Jewelry Design by Shape Grammars  PhD Symposium on Industrial Engineering 2017  2017 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
Multi-Objective Shape Optimization in Generative Design: Art Deco Double Clip Brooch Jewelry Design  7th International Conference on IT Convergence and Security  2017 Seoul, Korea   
1 Somlak Wannarumon Kielarova Multi-Objective Shape Optimization in Generative Design: Art Deco Double Clip Brooch Jewelry Design  Lecture Notes in Electrical Engineering 248-255 /2017    
blank