รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [50.00%] [ 148,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.สนธยา ทองอรุณศรี [50.00%] [ 148,500 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 297,000 บาท
ระยะเวลา :
 15 ธันวาคม 2552 - 14 ธันวาคม 2553

blank