รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  โครงการนวัตกรรมการพัฒนาโซ่อุปทานกล้วยอบเนย อำเภอกงไกรลาศ อย่างยั่งยืน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [100.00%] [ 750,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 750,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การศึกษาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกล้วยอบเนย กรณีศึกาากลุ่มสหกรณ์แปรรูปหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
2 .    
  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยสำหรับอุตสาหกรรมกล้วยอบเนย อำเภอไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
3 .    
  การศึกษาพันธุ์กล้วยที่เหมาะสมกับการแปรรูปกล้วยอบเนยและต้นทุนการผลิต ในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
4 .    
  แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ในรูปแบบของไดมอลด์โมเดล เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของหลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การค้าเชิงพาณิชย์ระดับประเทศ ในบริบทของ กลุ่มสหกรณ์แปรรูปหนองตูม ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรสาศ จังหวัดสุโขทัย
5 .    
  การพัฒนาและนวัตกรรมการผลิตกล้วยอบเนย
blank