รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนากลไกการสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง จังหวัดชัยนาท
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [25.00%] [ 606,705 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภูริภัส สุนทรนนท์   [25.00%] [ 606,705 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล [25.00%] [ 606,705 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.อุดมพร แพ่งนคร [25.00%] [ 606,705 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,426,820 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สกว.
ระยะเวลา :
 11 กันยายน 2559 - 31 มีนาคม 2561

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 S. Chuenchooklin, U. Pangnakorn Hydrological Study Using SWAT and Global Weather, a Case Study in the Huai Khun Kaeo Watershed in Thailand  International Journal of Environmental Protection and Policy 6 2 36-41 /2018    
blank