รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศักดา สมกุล [40.00%] [ 249,600 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญชัย ไกรทอง   [30.00%] [ 187,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: โพธิ์งาม สมกุล   [10.00%] [ 62,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ไพฑูรย์ เหล่าดี [20.00%] [ 124,800 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 624,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

blank