รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  คุณสมบัติของน้ำในบริเวณฝายชะลอน้ำและแหล่งเก็บกักน้ำ ต่อความหลากหลายของชนิดแมลงน้ำในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร แพ่งนคร [60.00%] [ 240,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [40.00%] [ 160,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 400,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ :
โครงการชุด : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
blank