รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาเซลแสงอาทิตย์ชนิดใช้สารอินทรีย์ในกลุ่มสารทรานซิชั่นเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห   [50.00%] [ 150,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์ [50.00%] [ 150,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 300,000 บาท
ระยะเวลา :
 15 ธันวาคม 2552 - 14 ธันวาคม 2553

blank