รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การปรับปรุงประสิทธิภาพของวิธีการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมบนพื้นฐานการสอนและการเรียนรู้สำหรับการออกแบบฝังการจัดเรียงเครื่องจักรภายใต้สภาพการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตามพลวัต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์   [100.00%] [ 534,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 534,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 3 เมษายน 2560 - 2 เมษายน 2562

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen Performance improvement of Teaching-Learning-Based Optimisation for robust machine layout design  Expert Systems with Applications 98 129-152 /2018    
1 Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Christian Hicks

Robust machine layout design under dynamic environment: dynamic customer demand and machine maintenance  Expert Systems with Applications: X 3 0957-4174 4.292/2018    
blank