รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  โครงการการจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [50.00%] [ 1,633,800 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ [50.00%] [ 1,633,800 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 3,267,600 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
2 .    
  การจัดการโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
3 .    
  การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์เช่าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4 .    
  การพัฒนาผู้ให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่
5 .    
  การให้บริการทางสุขภาพหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
blank