รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น   [100.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 0 บาท
ระยะเวลา :
 20 มิถุนายน 2560 - 20 มิถุนายน 2560
บทคัดย่อ :
 -
Abstract :
 -
หมายเหตุ :
-

blank