รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ซีเมนต์เฟสจากผลการวิเคราะห์ X-ray diffraction patterns
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [40.00%] [ 187,856 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ธวัช สุริวงษ์ [30.00%] [ 140,892 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ทนงศักดิ์ โนไชยา [30.00%] [ 140,892 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 469,640 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการวิจัยภายใต้การส่งเสริมให้บุคคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหการ (Talent mobility) / บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
ระยะเวลา :
 15 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

blank