รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนา Calcium sulfoaluminate-belte cements ประสิทธิภาพสูง (นายพิธิวัต เทียนอง :นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นายพิธิวัต เทียนทอง [73.81%] [ 1,831,964 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [16.12%] [ 400,098 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ+งบประมาณสำรอง [10.07%] [ 249,937 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,482,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา :
 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2565
หมายเหตุ :
-ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม

blank