รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินบรรยากาศความปลอดภัยทางถนนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับจังหวัด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [40.00%] [ 799,986 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: บุญพล มีไชโย   [15.00%] [ 299,995 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: นาย ปรัชญา สังข์สมบูรณ์  [15.00%] [ 299,995 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: รศ. สราวุธ สุธรรมาสา  [15.00%] [ 299,995 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สุดารัตน์ สุขโหตุ [15.00%] [ 299,995 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,999,965 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2560

blank