รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์เศรษฐกิจและเขตแดนจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนการปรับปรุงร่องนัำโขงชวงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ [25.00%] [ 500,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพัน [25.00%] [ 500,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณ [25.00%] [ 500,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [25.00%] [ 500,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
ระยะเวลา :
 15 พฤษภาคม 2560 - 14 พฤษภาคม 2561

blank