รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิเคราะห์ความเสียหายของ Sucker rod (Failure analysis of sucker rod)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [60.00%] [ 320,355 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ธวัช สุริวงษ์ [20.00%] [ 106,785 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ [20.00%] [ 106,785 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 533,925 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
ระยะเวลา :
 1 สิงหาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560

blank