รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาโมเดลเชิงคำนวณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบลวดลายแส้ของหมู่บ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในระบบออกแบบเครื่องประดับเงินโดยอัตโนมัติ [รหัส R2561B071]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า   [100.00%] [ 393,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 2
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 393,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
การประยุกต์ใช้วิธีเชปแกรมม่าและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการวาดลวดลายแส้ บ้านวัวลายโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงิน  นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15  2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank