รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยอัลกอริทึ่มเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเข็มกลัดแบบแยกส่วนในยุคอาร์ตเดโค
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า   [100.00%] [ 393,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 393,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
Make your jewelry design pop with generative design  The 33th Annual Santa Fe Symposium, The Premier Conference for Jewelry Maker  2019 โรงแรม Albuquerque, New Mexico, USA   
blank