รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  การบริหารจัการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเล
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทิพย์วิมล แตะกระโทก   [60.00%] [ 1,771,620 บาท ตามสัดส่วน ]


กรกฎ นุสิทธิ์   [20.00%] [ 590,540 บาท ตามสัดส่วน ]


ธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์ [20.00%] [ 590,540 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,952,700 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
 15 มกราคม 2561 - 14 มกราคม 2562

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การสำรวจความคิดเห็นด้านความปลอดภัยและพัฒนาเกณฑ์การประเมินกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลที่ปลอดภัย
2 .    
  มาตรฐานท่าเทียบเรือ เรือ และการดำเนินการของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางทะเล
3 .    
  การพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางทะเลของนักท่องเที่ยวเพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
blank