รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อนาโนเจ็ทตกกระทบ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กุลยา กนกจารุวิจิตร   [100.00%] [ 30,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 30,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 มีนาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

blank