รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาวิเคราะห์ระบบปรับอากาศในโรงพยาบาลนเรศวรเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นินนาท ราชประดิษฐ์   [55.00%] [ 69,300 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [15.00%] [ 18,900 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ [15.00%] [ 18,900 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ทรงพล พันธ์สุข [15.00%] [ 18,900 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 126,000 บาท
ระยะเวลา :
 8 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2562
หมายเหตุ :
เงินสวัสดิการคณะแพทย์ศาสตร์

blank