รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาผลกระทบการกำหนดปัจจัยและกลไกของวิธีจีเนติกอริทึมต่อประสิทธิภาพการทำงานของจีเนติก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [100.00%] [ 400,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ทุนวิจัยเพื่อการศึกษา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 400,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลา :
 13 กุมภาพันธ์ 2548 - 13 กุมภาพันธ์ 2549

blank